Profesjonalny instrument prawny, wykorzystywany w ramach:

 • planowania sukcesji jako „konstytucja rodzinna”,
 • zabezpieczania trwałości masy majątkowej, firmy,
 • zapewnienia większej anonimowości,
 • planowania podatkowego.

Korzystne reguły opodatkowania:

 • wnoszonego do fundacji majątku: 0%,
 • otrzymywanych przez fundację darowizn: 0%,
 • otrzymywanych przez fundację dywidend: 0%,
 • otrzymywanych przez fundację zysków kapitałowych (np. ze zbycia udziałów lub akcji): 0%,
 • otrzymywanie odsetek i należności licencyjnych: 0%,
 • wypłat pieniężnych na rzecz beneficjentów: 0%.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, iż Holandia:

 • jest krajem o wysokiej reputacji,
 • charakteryzuje się przyjaznym podejściem organów podatkowych do podatników,
 • jest stroną dużej liczby umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • jest członkiem Unii Europejskiej, korzysta z unijnych swobód gospodarczych,
 • korzysta ze zwolnień podatkowych na podstawie dyrektyw unijnych,
 • charakteryzuje się wysoką jakością obsługi prawnej i księgowej.

Fundacja (Stichting) jest charakterystyczną, wyposażoną w osobowość prawną, instytucją niderlandzkiego prawa cywilnego. W odróżnieniu od innych holenderskich jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną (stowarzyszeń, spółek kapitałowych) w fundacjach nie występuje element korporacyjny w postaci udziałowców lub członków, w związku z czym prawidłowo powołana fundacja nie może być czyjąkolwiek własnością i co do zasady nie może wypłacać świadczeń na rzecz swoich założycieli lub członków jej zarządu.

Fundacja, jak każda holenderska osoba prawna, podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym. W rezultacie taka fundacja może uzyskać certyfikat rezydencji oraz korzystać z przywilejów przewidzianych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Fundacje Holandia