Profesjonalny instrument prawny, wykorzystywany w ramach:

 • planowania sukcesji jako „konstytucja rodzinna”,
 • zabezpieczania trwałości masy majątkowej, firmy,
 • zapewnienia większej anonimowości,
 • planowania podatkowego.

Korzystne reguły opodatkowania:

 • wnoszonego do fundacji majątku: 0%,
 • otrzymywanych przez fundację darowizn: 0%,
 • otrzymywanych przez fundację dywidend: 0%,
 • otrzymywanych przez fundację zysków kapitałowych (np. ze zbycia udziałów lub akcji): 0%,
 • otrzymywanie odsetek i należności licencyjnych: 0%,
 • wypłat pieniężnych na rzecz beneficjentów: 0%.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, iż Holandia:

 • jest krajem o wysokiej reputacji,
 • charakteryzuje się przyjaznym podejściem organów podatkowych do podatników,
 • jest stroną dużej liczby umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • jest członkiem Unii Europejskiej, korzysta z unijnych swobód gospodarczych,
 • korzysta ze zwolnień podatkowych na podstawie dyrektyw unijnych,
 • charakteryzuje się wysoką jakością obsługi prawnej i księgowej.
Fundacja (Stichting) jest charakterystyczną instytucją niderlandzkiego prawa cywilnego, wyposażoną w osobowość prawną. W odróżnieniu od innych holenderskich jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, w fundacjach nie ma udziałów, wspólników lub członków. W ramach fundacji występują organy takie jak Zarząd lub Rada Fundacji. Fundacja może posiadać Protektora lub Fundatora, którym przysługują wobec fundacji określone prawa odnoszące się do nadzoru i kontroli lub wyboru Zarządu. Co ważne, nie są to prawa majątkowe, zatem nie mogą być one przedmiotem takich czynności i zdarzeń prawnych jak sprzedaż, spadkobranie lub zajęcia w ramach egzekucji. Odpowiednio skontruowana fundacja nie jest niczyją „własnością”. Statut i inne dokumenty tworzone podczas rejestracji fundacji stanowią kompletny zespół zasad na jakich kontrola nad fundacją jest przekazywana kolejnym osobom.

Fundacja podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym oraz winna opodatkowywać swoje dochody jedynie w przypadku gdy prowadzi działalność gospodarczą.

Fundacje Holandia